ࡱ> mi A !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BHCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghopRoot Entry FnWordDocument:f0Table9eData P"KSKS:f 98!8!1X1X1X1X]"q"8M!1",1Xdded5cGdld8ee$]`*8!1X1Xbb@1X1X1X1Xe`4#`d"Rd(`""dd1X#5 kZ`Zcke $a$1$0CJ KHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ ```h 1$a$dd1$@&[$\$"5CJ0KH$OJPJQJ\^JaJ0R`Rh 2$$d@&5OJPJQJ\^JR`Rh 3$$d@&5OJPJQJ\^J4A`4؞k=W[SOOJPJQJ^J^i`^nfh"`>l$a$CJOJPJQJ^JaJDY`Dech~gVM OJPJQJ^JB`BybleW[$a$CJOJPJQJ^JaJ>?`>~_gd^dVD4OJPJQJ^J^o^! ckee,g)ۏ Char0CJ KHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ HC`H ckee,g)ۏ!x^VDOJPJQJ^J@`@vU_ 3"H^HVDOJPJQJ^J^o^$ Char Char30CJKHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ:Z`:#~e,g$CJOJPJQJ^JaJ<L`<eg%d^dVD OJPJQJ^JLR`Lckee,g)ۏ 2&`WDOJPJQJ^JaJ\o\( yblFhe,g Char0CJKHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ>`>'yblFhe,g(CJOJPJQJ^JaJJ`JvU_ 1)$a$dG$H$;OJPJQJ^JH`HvU_ 4*^VDXCJOJPJQJ^JaJJoJ, le,g Char CJKH_HOJPJQJ^JaJV`V+le,g ,$a$G$(CJmHsHnHtHOJPJQJ^JaJt`tvU_ 26-$a$dddG$@^@`WD[$\$H$:CJOJPJQJ^JaJe` HTML `p/h+0$a$<@&d]d@^@UDdVDd&5mHsHnHtHOJ PJQJ \^JFoF2 ckeL)ۏ 2 Char0JOJPJQJ^JHN`H1ckeL)ۏ 22`WDOJPJQJ^Jv`vQ*B*OJPJQJ^JphXoXfont21356>*B*CJ0OJ PJ QJ \]^JaJ0o(phXoXfont11356>*B*CJ4OJPJQJ\]^JaJ4o(ph6o6155OJPJQJ\^Jo(XoXfont31356>*B*CJOJPJQJ\]^JaJo(ph^o^ Footer Char0CJKHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ2o2font1OJPJQJ^JVoVh 2 W[&{/CJ KHmHsHnHtHOJPJQJ\^JaJ RoRapple-converted-spaceOJPJQJ^J6o6165OJPJQJ\^Jo(@o@p0@1$CJKHOJPJQJ^JaJbobList ParagraphAdh`WDCJOJPJQJ^JaJHoH N[_GB2312 NSBOJPJQJ^JaJ\o\ Char Char1Cdh`WDCJOJPJQJ^JaJDoDh TD$a$dCJOJPJQJ^JaJdod Normal (Web)EdG$`WDH$CJOJPJQJ^JaJ4o4CharFOJPJQJ^Jo#Char Char Char1 Char Char Char CharGdh`WDCJOJ PJQJ ^J aJToTe^\hHdG$`WDH$5OJPJQJ\^Jo) Char Char Char Char Char1 Char Char CharI$a$d1$$CJKHnH tH OJ PJQJ ^J aJPoPp17J$a$dd1$CJKHOJPJQJ^JaJPoPp16K$a$dd1$CJKHOJPJQJ^JaJNoNRQk=Ldh`WDCJOJPJQJ^JaJHoHp15 M$a$1$CJKHOJPJQJ^JaJxoxnf(Qz) New New New NewN$a$dd[$\$CJKHOJPJQJ^JaJ^o^Char1O$a$d1$$CJKHnH tH OJ PJQJ ^J aJbobChar Char Char Char P hCJOJPJQJ^JaJxox"Char Char Char Char Char Char CharQCJOJPJQJ^JaJ6o6 CharROJPJQJ^JBoBRQk=2S`WDOJPJQJ^JFoFRQk=1T`WDOJPJQJ^JaJoQo>u w W[&{CJKHOJPJQJ^JaJFoFNormalCharacterOJPJQJ^JDoDh 3 W[&{5KHOJPJQJ\^JaJ >o>u W[&{CJKHOJPJQJ^JaJ~o!~`hN 6_$a$dd]dH^HUDdVDdXD2YD2#5mHsHnHtHOJPJQJ ^JPoP_ hN Char#CJ KH_HOJPJQJ \^JaJ HoH h 3 Char5KHOJPJQJ\^JaJ FoFh 3 W[&{15KHOJPJQJ\^JaJ JoJ UserStyle_7CJ OJPJQJ\^JaJ nonDefaultd1$7$8$H$8B*CJmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJo(phtotTOC h1e$$d@& [$\$+5B* CJ KHOJPJQJ\^JaJ ph.uXoXBodyTextfd*$1$9DCJOJPJQJ^JaJ>o> so-ask-bestOJPJQJ^Joickee,g1'h$a$dST`M =@(CJKHmHsHnHtHOJPJQJ^JaJq PoPhckee,g_-@(CJ_HOJPJQJ^JaJq o3List Paragraph_e1dca6d2-9402-45d8-8a3d-2afc7398718bj`WDCJOJPJQJ^JaJ H.Jt  <:^4x(F!"" ! 0?e^]\ObJT 0DN1 2022t^^?e^:NlR[N[b`Q 2022t^ lu[NTbb cgq^Y0^?e^]\Or ۏNekR'YlubeQ ygLR0R_cۏ :NlR23N[NhQz)R[b0 N0f[ g@bYeQcGS^Ye@\# N ]\Ovh0hQ^_]e^9eib^-N\f[!h|^?QV80@b0 N [b`Q0hQ^]_]e^9eib^-N\f[!h|^?QV83@b vQ-Ne^74@b 9eib^9@b ^bTSXRf[MO6. 3N*N0 N0;Suۏ!hV^kSueP^Y0^Ye@\# N ]\Ovh0:NhQ^75%N Nv-N\f[!hMYkSuNNb/gNXTOePYe^ 0 N [b`Q0hQ^MYkSuNNb/gNXTOePYe^ kO]0R80%N N0 N024\e_tsQ1rp~^Ye@\# N ]\Ovh0mSbU\NmWS^f[u_tsQ1rp~87525525 NL_tT^24\e(W~:Nf[u0[cO gR0 N [b`Q0X4 TNL_tT^ t b^-N\f[OyN L_tYe^63 T [s3PW-^24\eyOO@\# N ]\Ovh0~~_U\T{|bX;mRhQt^ N\N300:W0 N [b`Q0~~_U\ l%ONbXg %fΘLR 'Y-NW^TTbXؚ!hkNuN:W;mR I{|RbX;mR473:W0 N0 3IQ WOYsY1\N^YT# N ]\Ovh0OXb3IQ'YY_U\[?e gRvsQv\MObW2NN!k0 N [b`Q0EQRS%c 3IQ'YY }SO\O(u (WhQ^_U\]<^[?e ~vQgN7b WLR OۏYsY(W[?eW[s 1\N WYsY2.16NN!k [n1\N21.2NN!k gR[^18.3N7b0 kQ0;SOOl gRhQv^;SO@\# N ]\Ovh0e^;SO]\Oz200*N (WhQ^@b g>y:SQg ^z;SO]\Op6000*N0 N [b`Q0^317[;SO]\OzT6208[;SO]\Op [sWSG hQv0 ]N0E\l;SOfl_^;SO@\# N ]\Ovh0E\l;SOOObMNObwNhQ cؚbkO nfʋ~y{t^^/eNPcؚ E\l;SO"?eeRhQcؚ30CQ0 N [b`Q0\E\l;SOOObbwNhQMNO0RNL];SON w N~;SbOObTʋbayrulubkOcؚ5*N~vRp nfʋ~y{t^^b^cؚ100CQ R[Q{*NN;Su9(ub0N"?e@\TTSe \E\l;SO"?eeRhQcؚ30CQ 0RkNkt^670CQ0 AS0VOQeROhQQch^l?e@\# N ]\Ovh0cؚ]NyVOQeRe4hQ0 N [b`Q0^l?e@\0^"?e@\TT NS 0sQNcؚVOQeROhQvw 0NmlS0202205S 2022 t^1gw 9{|VOOhQR+Rcؚ10%N N teT WaNE\lgNOu;mOhQR+R0R995CQ/g0770CQ/g ^-N:S0ik:S0)Yeh:S0SW:S0NmWSؚe:SN:SWaNE\lgNOu;mOhQGWcؚ0R995CQ/g0WaNyrVNXTO{QhQR+R0R1492CQ/g01356CQ/g ^-N:S0ik:S0)Yeh:S0SW:S0NmWSؚe:SN:SWaNyrVNXTW,gu;mhQGWcؚ0R1560CQ/g0:gg{Qd[?Q0>yOceE\d[?QT͑pVX?QzW,gu;mOhQR+R0R2336CQ/g01815CQ/gT1452CQ/g NN~0 NV~VkuNu;me4R+R0R182CQ/g0146CQ/g NN~͑^kuNbte40R167CQ/g0 ASN0:NRceO{QyrVNXTOi^l?e@\# N ]\Ovh0:NhQ^1.08N TRceO{QyrVNXT-pN>yOOi0 N [b`Q0:N1.2N TRceO{QyrVNXT-pN>yOOi VmvOOb;Su0 Nz_ tTI{ gR0 ASN0 ^g\K\ ?QzsQ1rLRV^Y# N ]\Ovh0:N&{TagNvVX?Qz9eU[-Nrzf[`Nu;mzz0 N [b`Q0hQ^T~V~~[T:SS&{TagNv?QzۏLYnxdc ]:N&{T^agN?Qz^ ^g\K\173*N0 AS N0eXeMQ9_>efMO5000*N^lQ[@\# N ]\Ovh0^:gsQNNUSMOQ\PfMOT>yOeMQ9_>e5000*NN N0 N [b`Q0 cgq ^>e=\>e SR 1g15ew b^cQ,{Nyb:gsQNNUSMOeMQ9_>e\Pf:W155*N qQ5190*N\PflMO0 ASV0:NhQ^E\l Nm2 s^[y:S 500*N0 N [b`Q0e^lWfN?bI{eWlQqQeSzz29Y ll` N~x]vlQNf500000W320>y:SQg 1000*N0 ASN0hQleP AS~vCSN ] z^SO@\# 0 N ]\Ovh0e^10YzfShQlePz >NR100yhQleP[N;mR }T T1000*NhQleP;mR:yzp ~~10000 T>yOSOc[XTۏWB\_U\_?a gR0 N [b`Q0e^zfShQlePz10Y >NRhQleP[N;mR275y!k ċ hQleP:yzp1000*N ~~10000 T>yOSOc[XT_U\hQleP_?a gR173:W vc gR^lO3NYON!k0 ASkQ0 Qi_N[ RRaNQg/ctQ^YT# N ]\Ovh0e^ Qi_N[ Qg(>y:S)200*N0 Qi_N[ 7b5N7b0vQ-N Qi_N[ Qg100*N Qi_N[ >y:S100*NQQg Qi_N[ 7b4N*N >y:S Qi_N[ 7b1N*N0 N [b`Q0e^ Qi_N[ Qg116*N0>y:S100*N QQg Qi_N[ 7b4.5N*N0W^ Qi_N[ 7b1N*N0 AS]N0lQyёOl gRNmWSOO?blQyё-N_# N ]\Ovh0mS5uP[gq^(u Sm NRN{vf~(Pge3ubs0OSlQyёQeeRё323.1NCQ0 NASN0^9e lQqQkSu^W{@\# N ]\Ovh0e^9e RPhQ0Y‰S=N0eO^lvN{|N NhQlQqQkSu100^ vQ-Ne^50^ 9e 50^0 N [b`Q0hQ^^9e lQqQkSuqQ129^ vQ-Ne^lQqQkSu55^ 9e [blQqQkSu74^0 NAS N0^?eR gRꁩR~z^L?e[yb gR@\ N ]\Ovh0hQ^^ lzfR NSOS?eR gRꁩR~z500SN N cO>yO;SO0FUNzR0?bNlQyё04l5uflI{180yؚNygSbpS0NRRt Y nScۏꁩR~zTV:S0LQpI{:W@b^8O0 N [b`Q0](WhQ^?eR gR'YS0WSG 0>y:SQg 0FUWI{:W@b^~zY510S ƖblQ[0>yO0;SO0zRS4l5ulfOI{W197yؚ gRNy0  PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 "$*<>@FHxeVK='+B*KHmH sH nHtHOJ^Jho(phB*KHOJ^Jho(phB*OJPJo(phB*CJ,OJ PJ aJ,o(ph$B*CJ,OJ PJ QJ^JaJ,o(ph4B*CJ,mH sH nHtHOJ PJ QJ^JaJ,o(ph$B*CJ,OJ PJ QJ^JaJ,o(ph4B*CJ,mH sH nHtHOJ PJ QJ^JaJ,o(ph$B*CJ,OJ PJ QJ^JaJ,o(phmH sH nHtHOJPJQJo(CJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^JaJ o( H,.ñq_O=-B*KHOJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJ^JaJho(phB*KHOJQJ^Jho(ph#B*KHnHtHOJ^Jho(phB*KHOJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(phB*KHOJPJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHOJ^Jho(phB*KHOJ^Jho(ph#B*KHmH sH OJ^Jho(phB*KHOJ^Jho(ph ."Jƴl\L4/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(phB*KHOJQJ^Jho(ph'B*KHmH sH OJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph'B*KHnHtHPJ^JaJho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jhph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph JL\^xhTD6&B*KHOJQJ^Jho(phB*KHOJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph'B*KHnHtHPJ^JaJho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJhph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph  ` b d t ű}kU=-B*KHPJ^JaJho(ph/B*KHnHtHOJPJQJ^JaJho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph'B*KHOJPJQJ^JaJho(ph7B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^JaJho(phB*KHPJ^JaJho(phB*KHPJ^JaJhph t ͳx^F0 B*KHPJ^JaJho(ph+CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ .CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ o(2@CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ o(.CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ o(E6>*B*CJKHmH sH nHtH_HOJPJQJ]^JaJo(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph N P `  Īp^N>*'B*KHnHtHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph3CJ KHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ o(B*KHPJ^JaJho(ph(CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ +CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o(  , ɹo_M9%'B*KHnHtHPJ^JaJho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(phB*KHPJ^JaJhph  :<ս~lZJ8"+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJhph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph <>NTXw]E+B*KHPJ^JaJhph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph'B*KHnHtHPJ^JaJho(ph 024D68:ŵ}mUF0+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJhph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph :fhxZ\^˻lT<*#B*KHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(phB*KHPJ^JaJhphB*KHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph ^`024ŵoUC1#B*KHOJPJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(ph2B*KHmH sH nHtHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph 46^`np ŵs[L:$+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJhph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(phB*KHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph BDRT˹oWC/'B*KHnHtHOJQJ^Jho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph LN\^ųqaI9-B*KHOJho(phB*KHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(phB*KHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph *HJx˹qYA/#B*KHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph xzɷkO;+B*KHPJ^JaJho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph6B*KHmH sH nHtHOJPJQJ\^Jho(ph2B*KHmH sH nHtHOJQJ\^Jho(ph6B*KHmH sH nHtHOJPJQJ\^Jho(ph*B*KHnHtHOJQJ\^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph'B*KHOJPJQJ^JaJ(ho(ph ^`br({gSC)3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph (*VXfh ͽ}mSA).CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ o(#B*KHOJPJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph.B*KHnHtHOJPJQJ\^Jho(ph+CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o("B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJhph FHXDZueK13B*KHmHsHnHtHOJPJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o('CJ KHmHsH_HOJQJ^JaJ o(+CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o("B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph+CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ ,.~ŵ}k[A)/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(ph&B*KHOJPJQJ\^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph FͳiWE/#B*KHOJPJQJ^Jho(ph+B*KHnHtHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph/B*KHmH sH nHtHOJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph FHVX˻iO7!+CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ .CJ KHmHsH_HOJPJQJ\^JaJ o(3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(ph3B*KHmH sH nHtHOJPJQJ^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(ph'B*KHnHtHOJQJ^Jho(phB*KHOJQJ^Jho(ph"B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph#B*KHOJPJQJ^Jho(ph $&ӿiY?'/CJ KHmHsHnHtH_HOJQJ^JaJ o(3CJ KHmHsHnHtH_HOJPJQJ^JaJ o(B*KHPJ^JaJho(ph3CJ KHmHsHnHtH_HOJPJQJ^JaJ o(3CJ KHmHsHnHtH_HOJPJQJ^JaJ o("B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph'B*KHnHtHPJ^JaJho(ph/B*KHmH sH nHtHPJ^JaJho(ph'B*KHnHtHPJ^JaJho(ph " $ 2 4 !!!!!!Ϻl\B2,+('0J KHho(B*KHOJQJ^Jho(ph3CJ KHmH sH nHtH_HOJPJQJ^JaJ o(B*KHPJ^JaJho(ph+CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o(+CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o("B*KHOJQJ\^Jho(phB*KHPJ^JaJho(ph(CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ +CJ KHmHsH_HOJPJQJ^JaJ o(3CJ KHmHsHnHtH_HOJPJQJ^JaJ o(!!!!!!!!!!!!!!!!! """"ξqaSCCJUOJPJQJ^JaJo(CJOJPJQJ^JaJo(CJUOJPJQJ^JaJo(CJOJPJQJ^JaJo(CJUOJPJQJ^JaJo(0JCJOJPJQJ^JaJo(CJUOJPJQJ^JaJo(CJOJPJQJ^JaJo(CJUOJPJQJ^JaJo(CJOJPJQJ^JaJo(CJUOJPJQJ^JaJo(0JCJU0JCJU0J""""" KHho(0JCJOJPJQJ^JaJo("#$%&'()*+,- !"./012 f 8 8;? > V ,"B:KNYciq ]%/.6~A,IV)-58@DNBg)jrosx!|}0o @@IyNTWa)j>@^ d dG$t`tWDH$ U % 2dG$t`tWDH$ dG$t`tWDH$ $a$dt`tWD$a$d G$[$\$H$dG$H$ P  >48h\2` dG$t`tWDH$d7$8$G$t`tWDH$DNJzb*XH dG$t`tWDH$d7$8$G$t`tWDH$ dG$t`tWDH$H$ !!! 9r 9r h]hh`h&dPdG$H$ dG$t`tWDH$d7$8$G$t`tWDH$ & Fd7$8$G$t`tWDH$d7$8$G$t`tWDH$ dG$t`tWDH$!!!!!!!!!!!""""dG$H$ 9r 9r  9r 9r 9r 9r h]hh`h 9r 9r h]hh`h 9r 9r &dP809S0. A!"#2$%0p1U2Po|"q$)*l:OPRscjny} w!(5*+?\L7ToTW^aQmqzFo Q$&."0NVb_hD{|3 ;CwCaK4R\`dell 2wd)d113[FIS)y   m y W E U '\ A^ _ n A % ( <; D XH zL FP mc f ) f) ) ]* y5 ; B _Q W Ts  M W D! 1" /0 0 3 9 ? `P *f H{ _$ $ 1 : > 7L | 1 d6]01QVY[`a,uf}}tZ3~8U:xFFGR eNjn-v9Rt!"04P:{:DGzcd !h12e4Rhsv|{~"v$:%D0nwf#K,0IJTdHquY|R~F-3-<oC\_`gdfww 0y# %u'u:>BQVWn;uIf &#$37HAD(rrv6zN{i45v9L``w, O3[x{$7+3 66:71<BErkorctv-w \! 4&+/ 02S:FFHTYdgdde Q1#3BoIJhL`inBy8 `Q09TK__l`6dAiejzqX 6 K yz-?N*[m?m`qP6g79==AJ LHQ6gmhjs&}~ #(g;'GiMWO_ lb x u! U$ ( 7 D Q AW Y `e n ^z ,{ ~ %!!8!!!"!0!8!4L!""%"r("9"F@"I"JN"W"X">i"t"t"|"a~"0 ###Z/#sI#L>>)><>E>NR>Y>d>d>rm>x>{>>?$ ??+??a?d?@@#@U(@2@7@T=@E@>G@L@e@a|@@ Ad A%A3A!=AZ@AAABA]AeBvBBBB10B[Q?[\T[k[v[}[=\!\"\V.\8\8\D\ZF\J\N\^O\?\\g\v\Wx\E~\]]]] ])]k,]U]rx]~]^^C"^3^7^9^UB^Z^Z^lv^ w^O{^____-1_4_[6_A_Vg_r_|_`N``0`P:`C<`+A`H`9K`A[`l`_v`w`wa3a'a*a*a4a=aNEaMa'UaWa_a`agaVuaxvab bbbb{$b+b-b)4b]>b?bFb2LbDVb^bcbUcb>hbCzbN{b<c) c ccc c2c.8cUczZck\cTrc sczcdd#dqAdOdOd[d'^d`drdxdyde-e-e6eoHoGMo7OoM[o_o4aoaololouo~o1p1pw$p<,p>p%BpOp3UpypB}pqqqqq2CqFqqHq\qaqbq0oq+pqHvq<rrr!r'rg+r\DrErFruNrOrsursj s! sjs6sf#s*s4s6s7s9sGsLs\s\s]s,_sasystPtt3 t)tV+t=tjQt[t-~t u} u%u/u1u=uWGu/Yue`uguiu quRruvuyuvvvvP/v6v{s@{e{yi{9m{eo{et{]{{| |%|?*|2|_D|E|vI|X|+a|of|h|m|u|kz| }|}]}"}}}<%}-}=}(?}H}eM}M}/R}V} a}i}Fp}w}~~j~~~+~2~*8~U8~>~.?~?~E~V~W~]~l~q~{~$:;[;iCG]Hg{~r =P&[^cmky{yy{|0Y ? S,_3U=,IyM N2NY\gjsyz * ,2A O?^+-39<S`czh 9 i%(C389="C_ELG+MnOPR'b9biz 0}FkGM ppptq #++r-1IX]Rejm~^!#/3f;AAFpG1\G^; 5'#n''D `bdhk-"!.? JoLVhu=?FK9T`.lmikng24>U2`bfhg*4&&2^9G;HIS ]FdjDmx?N#.9=I@Tw,k4JKNRucmvz B)S#.`>B5hzqzO`,0u7<c?F$FSGpG'[dx|=k %(r)/15BCNFiYlt~%.58jTctuI 8?AL[dedgkw`s H$$+0168:;~>OF GL@Vtt6w'>y#)[*Qfrtw'ajOk{ o")w/ <Z[`bbZv+92:D@G%JU@ltT|@ 8 ah6;=;>&AKVdi>#%+l-y>B KLOlbfr5i"(O c ee~(!p*x.}: LthkG d"51|<PFOYJZglpr t3v'q06l>DuOOXMcqwy^!8i:>CNZbf:h>ijpqn)>AH'IxYz ""(0CTcVWclozhXO$)4uC(>CCIKjO'\A]``amoA &*4?@AHOS9T[ f\fGtux~Jj'4ASV\ nnS .5IRY`izA/??RZU@ew_OC)<AFN:`{0/2AVs;xyyi5@LWbn x",095DFsG5PQ\tP#''u-059:><CwPqU9}kK~&'7V<@NROGXGfyz| %1*9HRVTYXW[efnw<$<=@BCUDYQeiajckm{w:y<@ w;CDLzPsTf#)8:G W~`lD!""c&2@MQXWZI]Mc~fuv}R>A:TxY0 -K^cGff[in z{C~y~ix&h8(Rhms C/1?#Zkleo0!%;V@F\[a kI* I5Iiz ,(b+%66=:W@P:QUdi{klu}"A 6'$)w:BEnv8 _ @ "s-V9ApICR[]]dfzf8;?C-Q)S4Tai #*-- <>Dabit{`3JvN _wbc*MMU>[Sel-.;/b8df,9PQSS\_oUz&,4=XW\0`v9,DGJR=UMnDoqE[#$4)2@Z_veziln~72;: <]bW{{= c >0^fAhc|nQ Xeh()5eKbLNkmt|CG/:MMTaKfCxm y'e)+CQ^Eqyh8v$%x(2*m@@FGS+Vgiv9 o !+ 389@DKXeZo\2ot}vy "4\9OSCfgoxn j!.0{4X79:AC/OVVZ`2cfruuy' ' 'K(.+2o5m6?0CC_HYhxCM,@CP*Z]nyjz : +-@EGNSSdW6^Eblm}xJ#'},M34>.?JjKQY_`kpH!* W+dqlnpuc}Z j2;@Sb=oYz{=~G g$-Z^2z7NXu$),2W9:=F*Q j V1B_?dsd~$(-/a4}S9\dmouZy{% jX)38<>A[GcFY\diklp xgbI `'*@ORT`or*E0 $t*/3.;?+AEHV7W]:czpw,{E} F 'i(0L24FYThOk%rb q$18ApDI^^Yahvo{"!(+];<c>?fDHTXV\DepWZ E|WbruK i6;3GWIIbf| 2MQWapeot{.EK%){2HQe]q#147a9@DoJsydz})-67u:_<AXTW4Z6ecf)y(9n$*5D7DSEGG/J;K 3 ?#" d L(  <?3"  <?3" @ @ t@ @ t OLE_LINK1 OLE_LINK2 OLE_LINK3 OLE_LINK7 OLE_LINK6 OLE_LINK5 OLE_LINK4 OLE_LINK13 OLE_LINK12 OLE_LINK11 OLE_LINK10 OLE_LINK9 OLE_LINK8C][3&I /YH' J 35;!!@ SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WpsCustomDataXX Oh+'0 " 4 @ L Xdlt|@\RlQO_o(u7b Normal.dot TAS-AN0011@@S5@.E@W܃2 WPS Office ՜.+,D՜.+, X`h pxl WWW.YlmF.CoM ; (SYICVKSOProductBuildVer2052-11.1.0.12980!6A4A8422A1014B67A78AF76922642DA6